S t a t u t F u n d a c j i

S t a t u t F u n d a c j i " G l o r i a M o n t e V e r d e "

STATUT

Fundacji na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa – „Gloria Monte Verde”

 

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa – „Gloria Monte Verde”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Przemysława Karwowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Katarzynę Kaczanowską w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, ul. Jedności 11, w dniu 16 grudnia działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
 • 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

 • 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

 • 4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • 5

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 • 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 7

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą.

 • 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i wyróżnienia osobom prawnym i fizycznym działającym na rzecz fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 • 9

Celem Fundacji są działania na rzecz zachowania, odradzania oraz promowania historycznego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Środkowego Nadodrza, które przyjęto nazywać Ziemią Lubuską. Do celów szczegółowych Fundacji należy:

 1. odrodzenie tradycji uprawy winorośli i produkcji winiarskiej w regionie lubuskim,
 2. wspieranie wytwarzania lubuskich produktów regionalnych opartych m. in. na miodzie pszczelim, nalewach oraz destylatach owocowych i korzennych,
 3. popularyzacja i promowanie produktów regionalnych,
 4. pomoc właścicielom małych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw wytwarzającym produkty regionalne,
 5. popularyzacja osób i miejsc związanych z historią regionu,
 6. badania i opieka nad zabytkami dziedzictwa kulturowego regionu,
 7. ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 8. wspieranie organizacji i instytucji krajowych, a także zagranicznych, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna w zakresie ochrony oraz odradzania dziedzictwa kulturowego.
 • 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie różnorodnych działań na rzecz celów statutowych, a przede wszystkim poprzez:

 1. działalność edukacyjną, oświatową i wydawniczą, w tym druk i rozpowszechnianie książek, periodyków, ulotek, materiałów audiowizualnych na różnych nośnikach informacji,
 2. organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, dyskusji, seminariów, szkoleń, kursów, wystaw, targów i pokazów, itp.,
 3. prowadzenie poradnictwa, konsultacji i ekspertyz,
 4. prowadzenie i wspieranie badań naukowych i wdrożeń,
 5. wspieranie i promocję turystyki krajoznawczej i kulturowej,
 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 7. występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji i instytucji w celu kształtowania przepisów prawnych i podejmowania działań stymulujących rozwój kulturalny i gospodarczy regionu.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 • 11
  1. Majątek Fundacji stanowi:
 1. fundusz założycielski we wpłaconej przez Fundatora kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
 2. środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania
 1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
 1. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
 2. dotacji, subwencji, grantów i innych form wsparcia ze środków publicznych, a także od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
 3. krajowych i zagranicznych darowizn, zapisów i spadków,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń,
 5. oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
 6. zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
 7. dochodów z działalności statutowej i gospodarczej.
  1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 • 12
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 • 13
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.

 • 14
 1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i nie więcej niż dwóch członków Zarządu.
 3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu i członków Zarządu na czas nieokreślony.
 4. Fundator może również zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
 5. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w szczególności, gdy odwoływany członek Zarządu:
 6. z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
 7. popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu,
 8. wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu,
 9. nie wykonuje zleconych mu zadań z należytą starannością.
 10. W wypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, jego kompetencje w zakresie powoływania Zarządu i zmian jego składu przejmuje wcześniej przez Fundatora wskazany pisemnym oświadczeniem woli następca.
 11. Następca Fundatora wchodzi z urzędu w skład Zarządu Fundacji.
 12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 • 15

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania i planów finansowych Fundacji,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. rozporządzanie majątkiem Fundacji,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 5. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla pracowników,
 7. przyjmowanie w imieniu Fundacji spadków, darowizn, dotacji i grantów.
 • 16
 1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy czym do ważności głosowania niezbędna jest obecność Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu przy Zarządzie jedno i dwuosobowym. Gdy liczba członków Zarządu jest większa od dwóch, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Czynności prawnych wobec Członków Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nimi umowy Fundator lub pełnomocnik przez Fundatora do tego celu ustanowiony.
 4. Przy Zarządzie wieloosobowym w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji

 • 17
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje bezwzględną większością głosów Zarząd Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 4. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.
 • 18
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 • 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Zielona Góra, 27 grudnia 2011 r.